Vessel information - WASANA NO. 389, WASANA NO 389, GILONTAS NO. 389, WASANA NO 389 - 1740918